duralga banner

Säheriçi awtobus gatnawlar

Säheriçi awtobus gatnawlar

Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Garaşsyzlyk gününiň 32 ýyllyk baýramy...

Sizi ata Watanymyz Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady...

Dabaraýly ýagdaýda ýurdumyzyň milli parlamentiniň ýolbaşçysy D.Gulmanowa Türkmenistanyň Mejlisiniň «Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak hakynda» Karary okady

Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we ABŞ-nyň baştutanlarynyň...

Günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň awtoulag kerweni Merkezi Aziýa döwletleriniň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Baştutanlarynyň «C5+1» köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji duşuşygynyň geçirilýän ýerine — ABŞ-nyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky...