Habarlar

15-10-2021 Habarlar

Hormatly ýolagçylar!

14-10-2021 Habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä, 2021-nji ýylyň 14 – 16-njy oktýabry aralygynda Hytaýyň Pekin şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji...

14-10-2021 Habarlar

Türkmenistanyň prezidenti BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatynda çykyş etdi

Hormatly Başlyk!Hormatly foruma gatnaşyjylar!Ilki bilen, onuň Alyhezreti, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy jenap Si Szinpine hem-de onuň Alyhezreti, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretary jenap Antoniu...

12-10-2021 Habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentini Türkmenistana döwlet saparyna çagyrdy

Şu gün – 12-nji oktýabrda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) mejlisine gatnaşýan Türkmenistanyň Ministrler...

12-10-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň başlygy ministrleriň Gazagystanda geçirilýän duşuşygyna gatnaşýar

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) Gazagystanda geçirilen mejlisine gatnaşýar. Bu barada akorda.kz habar...

12-10-2021 Habarlar

ARETI-niň başlygy Igor Makarow Hazaryň türkmen bölegini ösdürmek üçin täze teklipleri hödürledi

Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 12-nji oktýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.Işewür...

10-10-2021 Habarlar

Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Ulag we aragatnaşyk agentliginiň edaralarynyň işiniň ösüş depgini 111,2% barabar

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurduň halk hojalygy toplumynyň dürli pudaklarynda şu ýylyň 9 aýynda alnyp barlan...

09-10-2021 Habarlar

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky gümrük amallary has ýeňilleşer

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna iki günlük resmi saparynyň dowmynda iki ýurduň Prezidentleriniň gatnaşmagynda türkmen-özbek ykdysady forumy guraldy.

09-10-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary bilen gitdi

Şu gün – 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO-2020» bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna...

09-10-2021 Habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE amala aşyran saparynyň dowamynda maýa goýumlary we karzlary çekmek baradaky resminamalara gol...

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerinde türkmen Lideri BAE-nyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek...

08-10-2021 Habarlar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň derman ösümlikleri baradaky ylmy we ensiklopedik işi çap edildi

Hökümetiň 8-nji oktýabrda geçirilen giňişleýin mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramyna gabatlap, «Türkmenistanyň...

08-10-2021 Habarlar

Aşgabatda geçirilýän halkara lukmançylyk forumy öz işine başlady

Şu gün Aşgabatdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady” atly...

07-10-2021 Habarlar

Hormatly ýolagçylar 114-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag...

06-10-2021 Habarlar

Aşgabatda Hatyra güni mynasybetli çäreler geçirildi

Şu gün Aşgabatda Hatyra güni mynasybetli geçirilen çäreleriň çäklerinde 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalary, şeýle-de söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlar ýatlanyldy. 

05-10-2021 Habarlar

«Türkmendemirýollary» agentliginde hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitaby bilen...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30...

03-10-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň sowallaryna jogap berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň baş direktorynyň birinji orunbasary Mihail Gusmanyň Russiýa bilen gatnaşyklaryň dürli ugurlary baradaky sowallaryna jogap berdi, durmuş...

01-10-2021 Habarlar

«EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisiniň açylyş dabarasyna gatnaşyjylara

Hormatly dabara gatnaşyjylar! Gadyrly dostlar!

28-09-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň hormatyna guralýan dabaralaryň...

28-09-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün – 28-nji sentýabrda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu ýerde, Türkmenistanyň...