Habarlar

25-05-2022 Habarlar

Paýtagtyň gazananlaryna bagyşlanan sergi öz işine başlady

25-nji maý Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň güni giňden bellenilýär. Bu gün baýramçylyk mynasybetli dürli medeni-köpçülik çäreleri geçirilýär.

24-05-2022 Habarlar

BILDIRIŞ 

Awtomatlaşdyrmak we sanlylaşdyrmak boýunça hyzmat bermek barada

24-05-2022 Ulag dünýäsinde

Gazagystanyň Hökümeti ýükleriň iberilmeginiň we geçirilmeginiň gözegçiligini güýçlendirýär

Gazagystanyň awtoulag ýollarynda ýurduň ulag gözegçilik edarasynyň wekilleri Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň çäginden Russiýa we Belarusyň üsti bilen üçünji ýurtlardan ýükleri daşaýan ulaglaryny...

23-05-2022 Habarlar

Halk Maslahatyň Başlygy Tatarstanyň Döwlet Geňeşiniň Başlygyny gutlady we Türkmenistana çagyrdy

23-nji maýda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Başlygy Farid Muhametşiniň arasynda telefon arkaly...

23-05-2022 Habarlar

Şäherara awtobus ugurlary üçin petekler ýene-de onlaýn satylýar 

Awtobus peteklerini "Awtomobil ulag hyzmaty" AGPJ-niň resmi web-saýty ýa-da Android gurluşly ykjam enjamlar üçin niýetlenen programmasy arkaly onlaýn satyn almak mümkin. 

21-05-2022 Ulag dünýäsinde

Hytaý — Ýewropa ulag-üstaşyr geçelgesine täze ulag gatnaw ugry tapyldy

Ýewropa bileleşiginiň import edijileri Ukraýinadaky ýagdaýlar zerarly ozal Gazagystanyň, Russiýanyň we Belarusyň çäginden geçen ulag-üstaşyr geçelgesiniň ýerine Hytaýdan uzaýan ulag geçelgesini...

20-05-2022 Habarlar

BILDIRIŞ

Daşary ýurt awtoulag serişdelerini Türkmenistanyň çägine goýbermek barada

20-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

19-05-2022 Habarlar

Aşgabat - Türkmenbaşy awtobus gatnawy açylýar

Şu ýylyň 20-nji maýyndan başlap Türkmenistanda awtobus gatnawlary bölekleýin açylar.

17-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Premýer-ministrini we XVI Ýokary Baştutanyny gutlady

17-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Malaýziýanyň Premýer-ministri Ismail Sabri Ýakoby hem-de Malaýziýanyň XVI Ýokary Baştutany Al-Sultan Abdulla Riaýatuddin Al-Mustafa Billa Şah ibn Sultan...

16-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi

16-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmaklarynda sanly ulgam...

14-05-2022 Habarlar

Şäheriçi awtobus gatnawlarynda ýol tölegini «Altyn asyr» we «Maşgala» kartlary bilen tölemek mümkinçiligi girizildi

«Türkmenawtoulaglary» agentligi şäheriçi ulaglarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak we ýolagçylara edilýän ulag hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Aşgabat şäherinde hereket edýän...

13-05-2022 Habarlar

Aşgabat şäherinde şäheriçi awtobus gatnawlaryna Türkmenistanyň teleradio işgärleri üçin gulluk awtobuslary goşular

«Türkmenawtoulaglary» agentligi Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetiniň işgärleri üçin täze awtobus ugurlaryny ýola goýdy.

12-05-2022 Habarlar

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy geçirildi

12-nji maýda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň başlykly etmeginde Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy öz işine...

10-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp...

10-njy maýda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabada iş sapary bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi.

09-05-2022 Habarlar

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gaznasynyň ady üýtgedildi

Ýurdumyzda geçirilýän halkara çäreleri ýokary derejede guramak maksady bilen, Türkmenistanda 2019-njy ýylda birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmek bilen bagly Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar...

06-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň depginini çaltlandyrmagy tabşyrdy

6-njy maýda geçirilen Hökümetiň mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Ç.Pürçekowa Ahal welaýatynyň täze dolandyryş...

05-05-2022 Habarlar

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna harby we hukuk goraýjy edaralaryny ösdürmek boýunça 7 ýyllyk meýilnamany işläp...

5-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi.

03-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti ildeşlerimizi Oraza baýramy bilen gutlady

2-nji maýda Türkmenistanda ähli musulmanlar üçin mukaddes baýramçylyk bolan Oraza baýramy giňden bellenildi. Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny ynsanperwerligiň we...

30-04-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guttereşe doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.