Habarlar

04-04-2023 Habarlar

Türkmenistanda Hytaýyň göçme buraw enjamlary ulanylyp başlandy

Balkan welaýatynyň çägindäki Barsagelmez we Goturdepe nebit ýataklarynda Hytaýdan getirilen täze XJ 450 we XJ 650 göçme buraw enjamlary oturdyldy....

03-04-2023 Habarlar

Hazar deňziniň daş-töweregi boýunça geçirilýän motoýaryşa gatnaşyjylar Türkmenbaşy we Aşgabat şäherlerine gelip...

Russiýanyň Astrahan sebitiniň häkimi Igor Babuşkin geçen hepdäniň şenbe güni «Hazar — dostluk deňzi» atly ilkinji 10 günlük motoýaryş badalga berdi....

31-03-2023 Habarlar

«Halkara Awtomenzil — Hazar» ugry boýunça täze gatnaw ýola goýuldy

2023-nji ýylyň aprel aýynyň 01-dan başlap, «Halkara Awtomenzil — Hazar» ugry boýunça täze gatnaw ýola goýuldy.

31-03-2023 Habarlar

Türkmenistanyň ulag mümkinçiligini we maýa goýumyny maý aýynda geçiriljek halkara maslahatynda ara alyp maslahatlaşarlar

3-4-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar Agentligi we «Turkmen forum» kompaniýasy tarapyndan gurnalýan halkara maslahatynyň we sergisiniň çäklerinde...

31-03-2023 Habarlar

Sürüjilik şahadatnamasy baradaky Tertibe girizilen goşmaçalar güýje girdi

Türkmenistanda «Ulag serişdelerini dolandyrmaga hukuk almak üçin hünär synaglaryny geçirmegiň Tertibine» käbir goşmaçalar girizildi.

30-03-2023 Habarlar

«Demirýollary» we «TULM» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetleriniň wekilleri Minsk şäherinde geçirilen halkara...

30-njy martda «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň we «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 10 wekilinden ybarat topar Belarus Respublikasynyň...

30-03-2023 Habarlar

Türkmenistanda sürüjilik şahadatnamasyny almak boýunça Tertibe goşmaçalar girizildi

Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi «Ulag serişdelerini dolandyrmaga hukuk almak üçin hünär synaglaryny geçirmegiň Tertibine» goşmaçalary girizdi.

29-03-2023 Habarlar

«Türkmendemirýollary» agentligi Moskwada wekilhanasyny açar

«Russiýanyň demirýollary» holdingi Aşgabat şäherinde öz wekilhanasyny açmagy meýilleşdirýär.

28-03-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti «Rossiýskiýe železnyýe dorogi» AGPJ-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sapar bilen Aşgabada gelen «Rossiýskiýe železnyýe dorogi» açyk paýdarlar jemgyýetiniň Baş direktory — müdiriýetiniň başlygy Oleg Belozýorowy kabul etdi.

27-03-2023 Habarlar

40-njy we 113-nji belgili awtobuslaryň gatnawlaryna üýtgetme girizildi

40-njy «Gurtly–Parahat» we 113-nji «Awtokombinat–Gurtly» ugurlary Görogly köçesi bilen hereketini dowam edip Taslama köçäni kesip geçer.

23-03-2023 Habarlar

Türkmenistanly gümrükçiler Pakistanda gulluk saparynda boldular

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri Pakistan Yslam Respublikasynyň Karaçi şäherinde gulluk iş saparynda boldular. ...

21-03-2023 Habarlar

Türkmen ― Eýran serhedindäki ähli gümrük nokatlary açyldy

Türkmenistan-Eýran döwlet serhedindäki «Howdan-Bajygyran» gözegçilik-geçiriş nokadyndan ýük awtoulaglarynyň geçirilişi gaýtadan dikeldildi.

20-03-2023 Habarlar

Türkmenistan ― Gazagystan serhedinde döwrebap ýol gurlar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň buýurmagynda «Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystan serhedi» täze,

18-03-2023 Habarlar

Aşgabatda gümrükçiler bilen intellektual eýeçiligiň obýektleri babatynda okuw geçirildi

«Schmitt&Orlov Intellectual Property» kompaniýasynyň wekilleri tarapyndan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri üçin intellektual eýeçiligiň obýektiniň hukuk goragynyň üpjün edilmeginiň...

16-03-2023 Habarlar

Halkara Nowruz güni mynasybetli täze awtobus ugry ýola goýuldy

«Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni» mynasybetli baýramçylyk günlerinde 2023-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap, 72-lik «Awtokombinat — Türkmeniň Ak öýi» ugry ýola goýulýandygyny habar berýäris.

15-03-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hususyýetçiler bilen maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ýurduň eksport mümkinçiliklerini hem-de eksport edilýän harytlaryň görnüşlerini we möçberlerini artdyrmak boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler...

13-03-2023 Habarlar

IRU Türkmenistanyň gümrük pudagynyň sanlylaşdyrylmagyny goldaýar

Awtomobil ulaglarynyň halkara Birleşigi (IRU) Türkmenistanyň gümrük pudagy üçin sanly üsthatlary ornaşdyrmakda Halkara ýol gatnawçylary türkmen birleşigine (THADA) goldaw berdi.

13-03-2023 Habarlar

«Awtomobil ulag hyzmaty sürüjilige işe çagyrýar

«D» topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejiribesi bolan sürüjiler «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan işe kabul edilýär.

11-03-2023 Habarlar

Türkmen-özbek awtomobil ulag boýunça garyşyk toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň edara binasynda, şol Agentligiň ýolbaşçylarynyň...

11-03-2023 Habarlar

Türkmenistan arzan bahaly benzin boýunça dünýäniň öňebaryjylarynyň hatarynda

Türkmenistan dünýäde benziniň iň arzan döwletleriniň hataryndan orun aldy.