Habarlar

Türkmenawtoulaglary agentliginiň habarlary
17 Oktýabr 2021

Berdimuhamedow Türkmenisanyň Günorta Afrikadaky ilkinji ilçisini wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Günorta Afrikadaky ilkinji ilçisini wezipä belledi

Dowamyny oka

17 Oktýabr 2021

Hormatly ýolagçylar 13-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag

Dowamyny oka

16 Oktýabr 2021

Si Szinpin hytaý-türkmen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine üns berýär

Hytaý türkmen-hytaý gatnaşyklaryny täze derejä çykarmaga taýýar

Dowamyny oka

15 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baştutanlarynyň Geňeşiniň onlaýn mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baştutanlarynyň Geňeşiniň onlaýn mejlisine gatnaşdy

Dowamyny oka

14 Oktýabr 2021

Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä, 2021-nji ýylyň 14 – 16-njy oktýabry aralygynda Hytaýyň Pekin şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahaty gibrid görnüşinde geçirilýär. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti bu maslahata göni wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy.2016-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda geçirilen Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahatyň logiki dowamy bolmak bilen, nobatdaky Forum hem 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş ulgamyndaky Gün tertibiniň hem-de Howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygynyň durmuşa geçirilmeginde durnukly ulagyň derwaýyslygyny aýratyn öňe çykarýar.«Durnukly ulag ulgamy, durnukly ösüş» - mowzugy bilen geçirilýän ýokary derejeli Maslahatyň gün tertibi ulag ulgamy ýaly möhüm ugurda hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleriniň giň toplumyny öz içine alýar.

Dowamyny oka

14 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň prezidenti BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatynda çykyş etdi

Hormatly Başlyk!Hormatly foruma gatnaşyjylar!Ilki bilen, onuň Alyhezreti, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy jenap Si Szinpine hem-de onuň Alyhezreti, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretary jenap Antoniu Guterrişe Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyň işine gatnaşmaga çakylyk üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň!Türkmenistan ulag ulgamynda ysnyşykly we giň halkara hyzmatdaşlyga berk we yzygiderli ygrarlydyr. Hut biziň ýurdumyzyň başlangyjy boýunça, BMG-niň we beýleki köp sanly hyzmatdaşlaryň goldaw bermeginde 2016-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahatyň geçirilendigini bellemek isleýärin. Onuň işiniň barşynda häzirki zaman, hakyky ýagdaýlara we isleglere laýyk gelýän hyzmatdaşlyga çemeleşmeler beýan edildi, geljegi uly meýilnamalar göz öňünde tutuldy, täze mümkinçilikler hödürlenildi, möhüm Jemleýji resminama kabul edildi.Döwlet-hususy hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde ulag ulgamynda köptaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýan Aşgabat çäresine badalga berilmegi birinji ählumumy maslahatyň möhüm ähmiýetli netijeleriniň biri boldy.Şu gün bu forumyň geçirilmeginiň zerurlygy durnukly ählumumy ösüşi üpjün etmegiň möhüm şerti hökmünde ulag meselesi boýunça giň gepleşikleriň şonda binýady goýlan däpleriniň dowamatlylygy we zerurlygy tassyklanylýar.Türkmenistan onuň yzygiderli tarapdary hem-de işjeň gatnaşyjysy bolmak bilen, syýasy derejede, ilkinji nobatda, BMG-de ençeme ýyllaryň dowamynda durnukly ulag ulgamynda möhüm ähmiýetli, çuň manyly we anyk kararnamalaryň başyny başlady.

Dowamyny oka

12 Oktýabr 2021

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentini Türkmenistana döwlet saparyna çagyrdy

Şu gün – 12-nji oktýabrda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) mejlisine gatnaşýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Bu barada akorda.kz. saýtynda habar berilýär

Dowamyny oka

12 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň başlygy ministrleriň Gazagystanda geçirilýän duşuşygyna gatnaşýar

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) Gazagystanda geçirilen mejlisine gatnaşýar. Bu barada akorda.kz habar berýär. Mejlisiň dowamynda gatnaşyjylar howpsuzlyk meselelerini we sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegini, şeýle hem Owganystandaky ýagdaýy, şol sanda gumanitar krizisiň öňüni almak üçin owgan halkyna kömek bermek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.

Dowamyny oka

12 Oktýabr 2021

ARETI-niň başlygy Igor Makarow Hazaryň türkmen bölegini ösdürmek üçin täze teklipleri hödürledi

Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, 12-nji oktýabrda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.Işewür türkmen Liderine wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowy hem-de tutuş türkmen halkyny Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady hem-de berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat, ähli başlangyçlarynda uly üstünlikleri arzuw etdi.Igor Makarow işewür gatnaşyklary pugtalandyrmak işinde berýän goldawy hem-de dürli pudaklarda iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmaga döredýän mümkinçilikleri üçin türkmen Liderine hoşallyk bildirip, häzirki döwürde milli ýangyç-energetika toplumynda amala aşyrylýan oňyn özgertmelere ýokary baha berdi.Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow iri kompaniýanyň ýolbaşçysyna gutlag sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň “Açyk gapylar” syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirip, dünýäniň gyzyklanma bildirýän işewür toparlary bilen uzak möhletli we netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ugrunda çykyş edýändigini belledi.Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň, ilkinji nobatda bolsa, ýangyç-energetika toplumynda, gurluşyk hem-de ulag ulgamlarynda ileri tutulýan ugurlar babatda bar bolan kuwwaty we ondan netijeli peýdalanmagyň meýilnamalaryny nazara almak bilen, hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary ara alyp maslahatlaşylan esasy mesele boldy.Işewür tebigy baýlyklaryň ägirt uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň häzirki wagtda energiýa serişdelerini öndürýän döwlet hökmünde dünýäde uly abraýdan peýdalanýandygyny nygtady.

Dowamyny oka

10 Oktýabr 2021

Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Ulag we aragatnaşyk agentliginiň edaralarynyň işiniň ösüş depgini 111,2% barabar

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýurduň halk hojalygy toplumynyň dürli pudaklarynda şu ýylyň 9 aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabatlar diňlenilip, ýakyn geljekde ileri tutulmaly ugurlar kesgitlenildi. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" internet saýty habar berýär.

Dowamyny oka

09 Oktýabr 2021

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky gümrük amallary has ýeňilleşer

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna iki günlük resmi saparynyň dowmynda iki ýurduň Prezidentleriniň gatnaşmagynda türkmen-özbek ykdysady forumy guraldy.

Dowamyny oka

09 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary bilen gitdi

Şu gün – 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO-2020» bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna gatnaşmak maksady bilen, Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary başlandy.

Dowamyny oka

09 Oktýabr 2021

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE amala aşyran saparynyň dowamynda maýa goýumlary we karzlary çekmek baradaky resminamalara gol çekdi 

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerinde türkmen Lideri BAE-nyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasyna gatnaşdy.

Dowamyny oka