Habarlar

15-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdaky resmi sapary

14-nji iýunda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady.

14-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

13-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda...

13-06-2022 Ulag dünýäsinde

Hytaý bilen Russiýanyň arasynda ilkinji awtoulag köprüsi açyldy

10-njy iýunda Russiýanyň Blagoweşensk şäheri bilen Hytaýyň Heýhe şäherlerini birleşdirýän ilkinji awtoulag köprüsiniň açylyş dabarasy boldy.

12-06-2022 Habarlar

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Türkmenistan daşary ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikelder

11-nji iýunda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi.

11-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary tamamlandy

10-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi saparyny tamamlady diýip, türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşigi habar berdi.

10-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady

10-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

09-06-2022 Habarlar

IŞE KABUL EDÝÄRIS

Logistika boýunça hünärmenleri we maglumat tehnologiýalary boýunça hünärmenleri

08-06-2022 Ulag dünýäsinde

Russiýada täze ýük awtoulaglarynyň satuwy 35% pese düşüp biler

Şu ýylda Russiýanyň umumy agramy 6 tonnadan gowrak bolan täze ýük awtoulaglarynyň satuwynyň üçden birine çenli pese düşmegine garaşylýar.

07-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň we Hytaýyň daşary işler ministrleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

7-nji iýunda Nursultan şäherinde (Gazagystan) «Merkezi Aziýa – Hytaý» döwletleriniň daşary işler ministrleriniň üçünji duşuşygy geçirildi.

05-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna barar

Indiki hepdede Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary bolar.

04-06-2022 Ulag dünýäsinde

Russiýa Federasiýasynyň ýük gatnaw pudagynda elektron resminama dolanyşygyna geçmäge gyzyklanma artýar

«Tenzor» kompaniýasynyň taslamasynyň ýolbaşçysy «Logirus» saýtyna beren interwýusynda şu ýylyň martyndan başlap, işewürleriň elektron resminamalaryň ýük gatnaw çygrynda giňeldilmegine bolan...

03-06-2022 Habarlar

Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli welosipedli ýöriş geçirildi

3-nji iýunda Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi. Halkara baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňbaşçylyk etmeginde...

02-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti umra hajyny berjaý etdi

2-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygyna iki günlük saparyny tamamlady we Aşgabada dolandy diýip, «Watan» habarlar gepleşigi habar berdi.

01-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

1-nji iýunda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iki günlük sapar bilen Saud Arabystany Patyşalygyna geldi.

31-05-2022 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz welaýatlaryň häkimleri we obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer bilen nobatdaky iş...

30-njy maýda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda...

30-05-2022 Habarlar

Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramy ýokary derejede bellenildi

29-njy maýda ýurdumyzda Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenildi.

30-05-2022 Ulag dünýäsinde

«Ýokarky Lars» barlag nokadynda 24 sany goşmaça hereket ugry açylar

Russiýa Federasiýasynyň Ulag ministrligi «Ýokarky Lars» barlag nokadynyň Gruziýa bilen serhetdäki geçirijilik kuwwatyny ýokarlandyrmak boýunça işleri alyp barýar diýip, TASS habarlar gullugy habar berýär.

29-05-2022 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz ildeşlerimizi Türkmen halysynyň baýramy bilen gutlady

Her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmenistanda Türkmen halysynyň baýramyň giňden bellenilýär.

28-05-2022 Ulag dünýäsinde

Belarus Respublikasynda awtoýollar üçin wagtlaýyn hereket çäklendirmeleri ýola goýuldy

Belarus Respublikasynyň Ulag we kommunikasiýalar ministrliginiň kararyna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 25-nji ferwalyndan başlap, ýurduň köpçülikleýin awtoýollarynda ýük awtoulaglarynyň hereketlerine...

26-05-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Tatarstan Respublikasynyň Baştutanyndan gutlag haty gelip gowuşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Russiýanyň ýokary sylagy — «Dostluk» ordeni bilen sylaglanmagy...