Habarlar

24-04-2023 Habarlar

Merkezi Aziýa ýurtlary Hytaý bilen gümrük gulluklary boýunça hyzmatdaşlygy güýçlendirer

Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň sanly ulgam arkaly birinji duşuşygyna gatnaşdy. 

22-04-2023 Habarlar

Ähtnama baglaşyldy

Türkmenistanyň Ulag-logistika merkeziniň, Gazagystanyň «KTZ Ekspress» ulag kompaniýasynyň hem-de Russiýanyň «RŽD Logistika» paýdarlar jemgyýetiniň arasynda ýük gatnawlaryny ösdürmek boýunça...

20-04-2023 Habarlar

Gazagystanda Türkmenistan bilen döwlet serhedini ylalaşmak barada Kanun tassyklanyldy

Gazagystan Respublikasynyň «Gazagystan Respublikasynyň Hökümeti bilen Türkmenistan Hökümetiniň arasyndaky Gazagystan-Türkmenistan döwlet serhediniň tertibi baradaky ylalaşygy tassyklamak barada» Kanuny...

17-04-2023 Habarlar

Türkmenistanda elektrikleşdirilen demir ýol ulgamy gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň şu ýylyň üç aýynyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde içerki demir ýollaryň durkuny täzelemek we maddy-tehniki üpjünçiligini...

16-04-2023 Habarlar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti «D» topara degişli şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri işe kabul edýär.

15-04-2023 Habarlar

«MAZ» kompaniýasynyň ýolbaşçylary Aşgabatda

Belarusyň Türkmenistandaky ilçisi Wýaçeslaw Beskostyý çarşenbe güni «BELAWTOMAZ» holdinginiň dolandyryjy kompaniýasy bolan «Minskiniň awtomobil zawody» paýdarlar jemgyýetiniň wekilleri bilen duşuşyk...

14-04-2023 Habarlar

«Maryawtoulag» şu ýyl 546 müň tonna ýük daşady

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Maryawtoulag» önümçilik birleşigi boýunça 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde 546 müň tonna halk hojalyk ýükleri daşaldy.

14-04-2023 Habarlar

«Maryawtoulag» önümçilik birleşigi ýolagçy gatnatmakda tabşyrygy 109,6 göterim ýerine ýetirdi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Maryawtoulag» önümçilik birleşigi boýunça 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde 546 müň tonna halk hojalyk ýükleri daşalyp, bu baradaky meýilnama 104 göterim ýerine...

13-04-2023 Habarlar

Üstaşyr ýük geçirijilik kuwwaty günde 1000 awtoulaga barabar bolar

Türkmenistanyň we Özbegistanyň üstaşyr ulag ýük geçirijilik kuwwatyny ýokarlandyrmak maksady bilen, «Farap awtoýollary» gümrük nokadynyň durkuny täzelemek işlerine girişildi.

12-04-2023 Habarlar

Hazar deňziniň daşyndan aýlanýan awtoýoly gurmak meseleleri maslahatlaşylar

Russiýa Gazagystan we Türkmenistan bilen Hazar deňziniň daşyndan aýlanýan awtoýoly gurmak meselelerini maslahatlaşar.

12-04-2023 Habarlar

Moskwada 27-nji Halkara ulag-logistika hyzmatlarynyň, ammar enjamlarynyň we tehnologiýalarynyň sergisi geçiriler

17 — 19-njy aprelde Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherinde 27-nji Halkara ulag-logistika hyzmatlarynyň, ammar enjamlarynyň we tehnologiýalarynyň sergisi geçiriler.

12-04-2023 Habarlar

«Dostluk kerweni» atly altynjy halkara awtoýörişi geçiriler

Türkmenistanyň Türkmenabat, Mary hem-de Aşgabat şäherleri «Dostluk kerweni» ady bilen geçiriljek halkara awtoulag ýörişiň esasy duralgalarynyň hataryna girýär.

11-04-2023 Habarlar

Türkmenistanda Türkiýede öndürilen elektromobil getiriler

Türkiýe «TOGG» kysymly elektromobillerini Türkmenistana we Özbegistana bölekleýin iberer.

10-04-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet hyzmatlary portaly hyzmatlarynyň gerimini giňeldýär

Türkmenistanyň Döwlet hyzmatlary portaly özüniň hyzmatlarynyň hataryna awiapetekleri satmak hyzmatyny hem goşdy. Portal tarapyndan berlen habarnamada bu hyzmatyň «Türkmenhowaýollary» agentligi bilen bile ýola...

08-04-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

7-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä saglyk güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy.

07-04-2023 Habarlar

Gümrük boýunça Merkezi Aziýa ― Hytaý gatnaşyklary ýakynlaşýar

Merkezi Aziýa–Hytaý gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşyklarynyň mehanizmini döretmek barada başlangyç Hytaý Halk Respublikasynyň Baş gümrük müdirliginiň teklibi boýunça geçirilen...

06-04-2023 Habarlar

7-nji aprelde Aşgabatda käbir köçeler herekete ýapylar

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna hereket howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen şulary ýatladýar:...

06-04-2023 Habarlar

Türkmenistanyň ulag işgärleri multimodal üstaşyr ýük daşamagyň möçberini artdyrmak meselelerini ara alyp...

Ýakynda ýurdumyzyň ulag ulgamynyň wekilleri «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň binasynda multimodal üstaşyr ýük daşamagyň möçberini artdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

05-04-2023 Habarlar

Türkmenistan halkara motoýörişe gatnaşyjylary garşylar

«Astrahan 24» saýty 1-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastyndan badalga alan «Hazar ― dostluk deňzi» atly motoýörişe gatnaşyjylaryň Türkmenistana gelendiklerini habar berdi....

05-04-2023 Habarlar

«Demirýollary» AGPJ-niň wekilleri Belarus demir ýollary edarasynyň wekilleri bilen 3-nji aprelde iş duşuşygyny geçirdiler

Belarus Respublikasynda iş saparynda bolýan «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň wekilleri Belarus demir ýollary edarasynyň wekilleri bilen 3-nji aprelde iş duşuşygyny geçirdiler.