Habarlar

Türkmenawtoulaglary agentliginiň habarlary
03 Fewral 2022

Türkmenistanda awtomobil mekdepleri üçin elektron gollanmany taýýarlamak üçin bäsleşik yglan edildi

Awtomobil mekdepleriniň birleşigi, elektron okuw gollanmalary taýýarlamak işini kämilleşdirmek we okuw prosesine ornaşdyrmak maksady bilen üç ölçegli animasiýa täsirli wideokontentli, elektron okuw-usuly gollanmanyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Dowamyny oka

01 Fewral 2022

“Duralga” ykjam goşundysy şäheriçi awtobuslaryň hereketi barada maglumat berer

“Türkmenawtoulaglary” agentligi Aşgabat ýolagçy awtoulag kärhanasy bilen bilelikde Aşgabadyň ýaşaýjylaryna paýtagtyň jemgyýetçilik ulaglarynyň hereketi we ähli awtobus duralgalarynyň ýerleşýän ýeri barada maglumat almak üçin döredilen täze “Duralga” ykjam goşundysyny hödürleýär. Ykjam goşundy häzirki wagtda Android operasion ulgamyna ýükläp almak üçin elýeterdir.

Dowamyny oka

01 Fewral 2022

«Onlaýn taksi» — Aşgabatda taksi sargyt etmegiň täze hyzmaty

Aşgabatda taksi sargyt etmegiň täze hyzmaty bolan «Onlaýn taksi» ykjam goşundysy işe girizildi. Bu hyzmaty «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýola goýdy.

Dowamyny oka

28 Ýanwar 2022

Türkmenistanyň Prezidenti awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň we ýapylmagynyň tertibi barada karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 28-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynyň dowamynda Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ýa­nyn­da­ky Ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar agent­li­gi­niň Baş di­rek­to­ry M.Ça­ky­ýew döw­let Baş­tu­ta­ny­ň tab­şy­ry­gy­na la­ýyk­lyk­da, Bal­kan we­la­ýa­ty­na bo­lan iş sa­pa­ry­nyň jem­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Dowamyny oka

27 Ýanwar 2022

Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylary Döwlet Baştutanymyzdan gutlag kabul etdiler

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryny her ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanda bellenilýän Watan goragçylarynyň güni bilen gutlady. Gutlagda şeýle setirler bar:

Dowamyny oka

25 Ýanwar 2022

Türkmenistan bilen Täjigistany göni demir ýol gatnawy birikdirer

Täjigistanyň Wekiller palatasy duşenbe güni Türkmenistan bilen demirýol ulagy pudagyndaky hyzmatdaşlyk baradaky şertnamany tassyklady. Bu barada Täjigistanyň mejlisiniň resmi web saýty habar berdi.

Dowamyny oka

24 Ýanwar 2022

Türkmenistanda awtoulaglaryň tehniki ýagdaýynyň anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binalary ulanmaga berildi

Türkmenistanda her ýylyň 27-nji ýanwarynda bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýady berkidilip, Ahal welaýatynyň Gökdepe, Bäherden, Tejen, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç, Lebap welaýatynyň Kerki, Mary welaýatynyň Baýramaly etraplarynyň we Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň polisiýa bölümleriniň ýanynda Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýynyň anyklaýyş we hasaba alyş toparynyň edara binalary ulanmaga berildi.

Dowamyny oka

19 Ýanwar 2022

Türkmen raýatlaryna jemgyýetçilik ulaglarda ýokanç kesellerden goranmak barada maslahat berilýär

Türkmen raýatlarynyň jemgyýetçilik ulaglarynda ýokanç kesellerden nähili ýagdaýda goranyp biljekdigi barada maslahatlar berilýär. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde beýan edilýär.

Dowamyny oka

18 Ýanwar 2022

Türkmenistan Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň halkara şertnamalaryna goşular

Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň Halkara üstaşyr demir ýol nyrhlary hem-de Ýeke-täk üstaşyr nyrhlary boýunça halkara şertnamalaryna Türkmenistanyň goşulmagy boýunça geçirilýän işler barada 14-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berildi.

Dowamyny oka

11 Ýanwar 2022
10 Ýanwar 2022

Döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwda yglan edilýär

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligidöwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdalar 2022-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.

Dowamyny oka

08 Ýanwar 2022

Fewral aýynda Halk Maslahatynyň adatdan daşary ýygnagy geçiriler

7-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň 2022-nji ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Onuň barşynda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada "Turkmen portal" Watan habarlar gepleşigine salgylanyp ýazýar.

Dowamyny oka

05 Ýanwar 2022

Sürüjiler – täze ýyly iş ýerinde garşylanlaryň hatarynda

Täze ýyl baýramçylygynda ýurdumyzyň şäheriçi jemgyýetçilik ýolagçy awtobuslary 1-nji ýanwarda sagat 02:00-a çenli raýatlara yzygiderli hyzmat etdi. “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň awtobus sürüjileriniň medeniýetli hyzmaty raýatlarymyzyň täze ýyly dogan-garyndaşlary, dost-ýarlary bilen bilelikde bellemeklerine ýardamyny ýetirdi.

Dowamyny oka

03 Ýanwar 2022

Türkmenistanyň baş arçasy GDA ýurtlarynyň arasynda iň beýik arça boldy

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy (GDA) ýurtlarynyň şäherlerinde iň beýik Täze ýyl arçasynyň beýikligi 38,5 metr kesgitlenildi.

Dowamyny oka

30 Dekabr 2021

Baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda jemgyýetçilik ulaglary bezeldi

Aşgabatda şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslary Aşgabat ýolagçy awtoulag kärhanasynyň başlangyjy bilen Täze ýyl baýramçylygynyň şanyna ýörite bezeldi.

Dowamyny oka

27 Dekabr 2021

Täze ýyl agşamy Aşgabatdaky awtobuslaryň hereket tertibi üýtgediler

Ilata ýokary hilli awtoulag hyzmatlaryny hödürlemek maksady bilen Aşgabat şäherinde Täze ýyl gijesinde jemgyýetçilik awtobuslary şäheriçi ugurlar boýunça 31-nji dekabrda irden sagat 6:00-dan — 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda sagat 02:00-a çenli hereket eder.

Dowamyny oka

24 Dekabr 2021

31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda Aşgabatda awtobuslar mugt hereket eder

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň barşynda ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli käbir guramaçylyk meselelerine-de seredildi.

Dowamyny oka

21 Dekabr 2021

Aşgabatda 43-nji belgili täze awtobus ugry işe giriziler

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2021-nji ýylyň 22-nji dekabryndan 43-nji “Parahat – Bekrewe” täze açylan ugur boýunça gatnaýan awtobusy Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Dowamyny oka

17 Dekabr 2021

 “D” sürüjilik derejesi bolan awtobus sürüjilerini işe çagyrýarys

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy awtobuslarda sürüji bolup işlemäge isleg bildirýän “D” sürüjilik derejesi bar bolan raýatlary aşakdaky günlerde söhbetdeşlige kabul edýär:

Dowamyny oka

16 Dekabr 2021

Aşgabatda 108-nji belgili täze awtobus ugry işe giriziler

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2021-nji ýylyň 20-nji dekabryndan 108-nji “Teke bazar – “Aşgabat” söwda merkezi” täze açylan ugur boýunça gatnaýan awtobusy Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Dowamyny oka