Habarlar

30-08-2023 Habarlar

Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gruzin garyşyk toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Oňa «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň başlygy Guwançmyrat Akmämmedowyň ýolbaşçylygyndaky we Gruziýanyň Ykdysadyýet we durnukly ösüş ministrliginiň Gury ýer ulaglary agentliginiň başlygy Lewan...

29-08-2023 Habarlar

Türkmenistan Stambulda geçiriljek ulag forumyna gatnaşmaga çagyrylýar

Halkara foruma gatnaşmaga isleg bildirýän taraplar 5-nji sentýabrdan gijä galman arzalaryny tabşyrmalydyrlar

26-08-2023 Habarlar

Şu ýylyň 7 aýynda ulag-aragatnaşyk toplumynyň ösüş depgini 123,9 göterime deň boldy

Zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 25-nji awgustda sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

25-08-2023 Habarlar

Panama kanalynda gämi gatnawlary üçin käbir çäklendirmeler giriziler

Kanalyň kuwwaty ozalkysyndan az-kem artdy.

25-08-2023 Habarlar

GDA ýurtlarynyň ammarlary bilen bagly ilkinji bitewi gollanma çap edildi

Ozalky SSSR-iň ýurtlarynda ýerleşýän ammar desgalarynyň taryhynda ilkinji gezek «Warehouses Guide Global — 2023» atly bitewi gollanma döredildi

24-08-2023 Habarlar

BILDIRIŞ

2023-nji ýylyň 26-nji awgustyndan 68-nji «Bagyr — Altyn asyr gündogar bazary» ugry üýtgedilip ýola goýulýandygy we bu ugur boýunça awtobuslar «Bagyr» belleniş nokadyndan ugrap, Görogly köçesi boýunça...

21-08-2023 Habarlar

«Demirgazyk — Günorta» geçelgesi boýunça täze ugur döredildi

«RŽD Logistika» paýdarlar jemgyýeti Günorta — Ural demir ýolunyň Formaçewo stansiýasynyň platformasyndan başlanan dördünji konteýner otlyny iberdi.

18-08-2023 Habarlar

Taýwanyň ilkinji doly awtomatlaşdyrylan konteýner terminaly işe girizildi

Terminalyň umumy uzynlygy 2,4 kilometr bolan bäş sany gämi duralgasy bar.

17-08-2023 Habarlar

Hytaý ýük gatnawyny artdyrmagyny dowam etdirýär

Şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda Hytaýda awtoulag gatnawy 7,5 göterim ýokarlanyp, ýük daşamalarynyň mukdary 19.01 milliard tonna ýetdi.

17-08-2023 Habarlar

Dünýäde awiasiýa ýük dolanyşygy 3,4% azaldy

Munuň şeýledigi 2023-nji ýylyň başynda pese gaçyşyň has uludygy bilen düşündirilýär.

15-08-2023 Habarlar

Transhazar ugry boýunça ýük gatnawy artýar

Hytaý, Gazagystan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryndan geçýän Transhazar ugry boýunça gatnaw amala aşyrýan ýük ulaglaryň ep-esli artandygy hasaba alyndy.

14-08-2023 Habarlar

Eýran Türkmenistan bilen üstaşyr tarifleriň nyrhlaryny arzanlatmak barada ylalaşdy

Eýran Türkmenistan bilen üstaşyr tarifleriň nyrhlaryny arzanlatmak barada ylalaşdy we ýurtlaryň arasynda ýük daşamagyň tertibini ýönekeýleşdirmek boýunça işini dowam etdirýär.

12-08-2023 Habarlar

Bildiriş!

«Türkmenawtoulaglary» agentligi 2023-nji ýylyň 25-nji awgustyna çenli edara görnüşli we şahsy...

11-08-2023 Habarlar

Gazagystan elektromobiller üçin zarýad beriş stansiýalarynyň sanyny artdyrýar

Iň soňky maglumatlara görä, häzirki wagtda Gazagystanyň paýtagtynda elektrik ulaglary üçin 51 sany zarýad beriş stansiýasy bar

09-08-2023 Habarlar

Global ýük daşamalarynyň bazarynyň pese gaçmagyna garaşylýar

Global ýük daşamalarynyň bazarynyň 2023-nji ýylda pese gaçmagyna garaşylýar.

09-08-2023 Habarlar

Russiýada ýük daşaýjy awtoulaglar bilen bagly täze federal kanun çykaryldy

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin täze 425-FZ  belgili Karara gol çekdi.

07-08-2023 Habarlar

Ýokary hilli demir önümlerini amatly bahadan nirä sargyt etmeli?

Demir önümlerini — derwezeleri, haýatlary, oturgyçlary, zir-zibil atylýan gutulary... islegiňize görä, ýokary hilli we amatly bahalardan sargyt etmek isleýärsiňizmi?!

05-08-2023 Habarlar

Türkmenistan — Täjigistan — Özbegistan: Aşgabat sammitinde ulag ulgamyny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

4-nji awgustda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň...

04-08-2023 Habarlar

Ulagyňyz gurat bolsun diýseňiz

Adatça, bir ugra ýola çykmak üçin awtoulaglaryň kömeginden giňden peýdalanylýar.

03-08-2023 Habarlar

Gyrgyz Respublikasy multimodal ýük daşamalary boýunça iki ugry ösdürýär

Şol ugurlaryň biri Özbegistanyň, Türkmenistanyň hem-de Russiýanyň çäklerinden geçýär.