Habarlar

Türkmenawtoulaglary agentliginiň habarlary
13 Aprel 2022

TSTB-niň sergisiniň işi bir hepde uzaldyldy

13-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli guralan sergi bilen tanyşdy diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Dowamyny oka

12 Aprel 2022

Aşgabatda TSTB-niň 14 ýyllygy mynasybetli sergi öz işine başlady

12-nji aprelde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler Birleşmesiniň sergisi öz işine başlady.

Dowamyny oka

11 Aprel 2022

Türkmenistanyň Prezidenti TSTB-niň agzalaryny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli guralýan sergä we halkara maslahata gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi.

Dowamyny oka

09 Aprel 2022

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň wise-premýeri bilen duşuşyk geçirdi

9-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçugy kabul etdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Dowamyny oka

08 Aprel 2022

Taryhy-medeni ýadygärlikleri gorap saklamak boýunça Maksatnama tassyklandy

Hökümetiň ýylyň birinji çärýeginde pudaklaryň işiniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Milli taryhy we medeni gymmatlyklary aýap saklamak, olary goramak we öwrenmek, syýahatçylary çekmek boýunça 2022-2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny», şeýle hem maksatnamany durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň Meýilnamasyny tassyklady.

Dowamyny oka

07 Aprel 2022

Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň täze tapgyry

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklamak hakyndaky Karara gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Dowamyny oka

06 Aprel 2022

Türkmenistanyň Prezidenti ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek boýunça resminamalara gol çekdi

5-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek boýunça maslahat geçirdi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynda habar berilýär.

Dowamyny oka

05 Aprel 2022

Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň welaýatlaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

4 арrelde Hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedow obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýeriň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmaklarynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Dowamyny oka

03 Aprel 2022

Aşgabatda awtoulaglaryň hereketi Bütindünýä saglyk güni mynasybetli çäklendiriler

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ekologiki çäre guraldy.

Dowamyny oka

02 Aprel 2022

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Çabahar portunyň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça göni gepleşikler guralar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň Prezidenti Ram Nath Kowind bilen 2-nji aprelde ýokary derejede geçirilen duşuşygynda

Dowamyny oka

01 Aprel 2022

Türkmenbaşyda ulag we kommunikasiýalar toplumynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýlary gurlar

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýokary amatlykly 4 gatly ýaşaýyş jaýlary gurlar.

Dowamyny oka

31 Mart 2022

Türkmen tarapynyň düzümi tassyklandy

Ulag, üstaşyr we logistika meseleleri boýunça türkmen-azerbaýjan Bilelikdäki Komissiýasynyň türkmen tarapynyň düzümi tassyklandy.

Dowamyny oka

30 Mart 2022

«Lazuli» taslamasynyň durmuşa geçirilmegine bagyşlanan sebitleýin duşuşyk

Aşgabatda «Lazuli» ulag we üstaşyr geçelgesiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegine bagyşlanan sebitleýin duşuşyk geçirildi.

Dowamyny oka

29 Mart 2022

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

28-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Dowamyny oka

28 Mart 2022

Türkmenistan bilen Koreýa ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny artdyrýar  

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentligi bilen Koreýa Respublikasynyň Ýer, infrastruktura we ulag ministrliginiň Demir ýol korporasiýasynyň ýolbaşçylarynyň hem-de wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen duşuşyk 2022-nji ýylyň 28-nji martynda öz işine başlady we 1-nji aprele çenli dowam eder.

Dowamyny oka

27 Mart 2022

Türkmenistanyň Prezidenti Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentine ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlag iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Andres Manuel Lopes Obradora we ýurduň ähli halkyna ikitaralaýyn diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi «TDH» habar berýär.

Dowamyny oka

26 Mart 2022

Türkmenistanda täze Hökümet düzüldi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň täze düzümini tassyklady.

Dowamyny oka

25 Mart 2022

Türkmenistanyň Prezidenti içeri işler edaralarynyň işgärleri üçin gurlan täze ýaşaýyş toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Dowamyny oka

23 Mart 2022

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň Liderlerine gutlag iberdi

Her ýylyň 23-nji martynda Pakistanda Respublikanyň güni dabaraly ýagdaýda bellenilýär.

Dowamyny oka

21 Mart 2022

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkyna Milli bahar baýramy mynasybetli Gutlagyny beýan etdi

Milli bahar baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow watandaşlarymyza Gutlag iberdi. Milletiň Lideriniň bu Gutlagy 20-nji martda «Watan» habarlar gepleşiginde okaldy.

Dowamyny oka