Habarlar

09-03-2023 Habarlar

Türkmenistan Hazar deňziniň ulag logistikasyna bagyşlanjak halkara maslahata gatnaşar

Şu ýylyň 26-27-nji aprelinde Astrahanda «Hazar sebitiniň ulag-logistikasy — 2023» atly halkara maslahat geçiriler.

06-03-2023 Habarlar

Halkara zenanlar güni mynasybetli pul sowgatlary gowşuryldy

Şu gün 6-njy martda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň edara binasynyň mejlisler zalynda Halkara zenanlar güni...

02-03-2023 Habarlar

Balkan welaýatyna 34 taksi berildi

Balkan welaýatynyň awtoulag kärhanasynyň düzümine taksi ulaglarynyň 34-si goşuldy. Bu barada türkmen metbugaty 2-nji martda habar berdi....

02-03-2023 Habarlar

Aşgabatda ýene 530 taksi hyzmat edip başlady

Aşgabat şäherinde döwrebap jemgyýetçilik ulaglarynyň nobatdaky tapgyrynda täze satyn alnan, «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglaryň ýene-de 530 sanysy ilata hyzmat etmek üçin ýola çykaryldy.

01-03-2023 Habarlar

Awtoulaglary we konteýnerleri gämiler arkaly daşamakda arzanlaşyk yglan edilýär

«Deňiz söwda floty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1-nji martdan «Berkarar» we «Bagtyýar» paromlarynda Türkmenbaşy — Baku — Türkmenbaşy ugry boýunça awtoulaglaryň daşalyşynda ýeňillikli...

01-03-2023 Habarlar

Täze taksileriň 50-si Ahal welaýatynyň çäginde ilata hyzmat eder

Ýakynda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň garamagyndaky «Ahalawtoulag» önümçilik birleşigine «Toyota Corolla» kysymly ýeňil awtoulag taksileriniň 50-si gelip gowuşdy.

01-03-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde GDA-nyň Ýolçularynyň Hökümetara Geňeşiniň başlygy kabul edildi

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew GDA-nyň Ýolçularynyň Hökümetara Geňeşiniň başlygy Buri Karimow bilen duşuşdy.

28-02-2023 Habarlar

Hazar sebitiniň ulag-logistikasyna degişli halkara forum geçiriler

26-27-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinde «Hazar sebitiniň ulag-logistikasy 2023» ady bilen halkara forum geçiriler. Oňa hazarýaka döwletleriň, şeýle-de Hindistanyň ulag we logistika...

28-02-2023 Habarlar

«Demirýollary» AGPJ işgärler bölüminiň işini sanly ulgama geçirer

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti işgärler bölüminiň işini sanly ulgama geçirmek üçin potratçy seçip almak boýunça №DÝ/AGPJ-028 belgili açyk halkara bäsleşigini yglan etdi.

27-02-2023 Habarlar

«Hünärim bar — hormatym bar» atly bäsleşigiň jemleýiji tapgyry geçirildi

27-nji fewralda paýtagtymyzyň «Gülzemin» söwda-dynç alyş merkeziniň «Altyn» toý mekanynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunukasiýalar agentliginiň...

27-02-2023 Habarlar

Türkmenistanda ilkinji ýokary tizlikli demirýol şahasy Arkadag şäherinden çekiler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow geçen hepdäniň şenbe güni Arkadag şäherinde alnyp barylýan işler bilen nobatdaky tanyşlygynyň barşynda bu ýerde gurulmagy...

25-02-2023 Habarlar

Hazaryň türkmen kenaryndaky port «ýaşyl» portlaryň hataryna goşular

Geçen hepdäniň anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew hasabatynyň çäklerinde...

24-02-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Ilçisi BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň içerki ulag komitetiniň 85-nji mejlisinde çykyş etdi

22-nji fewralda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Içerki ulag komitetiniň 85-nji mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň hemişelik wekilhanasynyň,...

24-02-2023 Habarlar

«Maryawtoulag» 1 million 853 müň ýolagçy gatnatdy

Maryawtoulag» önümçilik birleşigi tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýynda 1 million 853 müň ýolagçy gatnadylyp, aýlyk meýilnama 104,4 göterim ýerine ýetirildi.

24-02-2023 Habarlar

Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara geçelgesindäki hyzmatlar sanlylaşdyrylar

«TRACECA» halkara hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gatnaşyjy ýurtlar Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara multimodal ulag geçelgesini sanlylaşdyrmak boýunça Iş toparyny döretmek kararyny goldadylar. ...

23-02-2023 Habarlar

Türkmenistan we Özbegistan halkara awtoulag gatnawlary boýunça gepleşikler geçirdiler

2023-nji ýylyň 23-nji fewralynda göni wideo aragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we Özbegistan...

23-02-2023 Habarlar

Türkmenistan we Gazagystan halkara awtoulag gatnawlary boýunça gepleşikler geçirdiler

Şu gün — 23-nji fewralda sanly wideo aragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we Gazagystan...

23-02-2023 Habarlar

Türkmenistan bilen Bahreýn Patyşalygynyň arasynda howa, deňiz we demirýol ulgamlary boýunça hyzmatdaşlyk baradaky Ylalaşyga...

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Bahreýn Patyşalygyna resmi saparynyp çäklerinde gol çekilen ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň arasynda deňiz, howa we demirýol ulgamlary boýunça hyzmatdaşlyk...

22-02-2023 Habarlar

Ýanwar aýynda türkmen-özbek söwda dolanyşygy 16,1 million dollara ýetdi

2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky özara söwda dolanyşygy 16,1 million amerikan dollaryna deň boldy.

21-02-2023 Habarlar

Türkmenbaşy ― Baku aralygyndaky gämi gatnawynyň bahasy arzanlaýar

Sputnik agentliginiň habaryna görä, 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan «Azerbaýjan Hazar deňiz daşaýyş» (ASCO) ÝGPJ Baku ― Türkmenbaşy ― Baku aralygynda gatnawlaryň bahasyny arzanladar.