Habarlar

09-10-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary bilen gitdi

Şu gün – 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO-2020» bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň Milli gününiň açylyş dabarasyna...

09-10-2021 Habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE amala aşyran saparynyň dowamynda maýa goýumlary we karzlary çekmek baradaky resminamalara gol...

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň çäklerinde türkmen Lideri BAE-nyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek...

08-10-2021 Habarlar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň derman ösümlikleri baradaky ylmy we ensiklopedik işi çap edildi

Hökümetiň 8-nji oktýabrda geçirilen giňişleýin mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramyna gabatlap, «Türkmenistanyň...

08-10-2021 Habarlar

Aşgabatda geçirilýän halkara lukmançylyk forumy öz işine başlady

Şu gün Aşgabatdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady” atly...

07-10-2021 Habarlar

Hormatly ýolagçylar 114-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag...

06-10-2021 Habarlar

Aşgabatda Hatyra güni mynasybetli çäreler geçirildi

Şu gün Aşgabatda Hatyra güni mynasybetli geçirilen çäreleriň çäklerinde 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalary, şeýle-de söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlar ýatlanyldy. 

05-10-2021 Habarlar

«Türkmendemirýollary» agentliginde hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitaby bilen...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30...

03-10-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň sowallaryna jogap berdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow TASS agentliginiň baş direktorynyň birinji orunbasary Mihail Gusmanyň Russiýa bilen gatnaşyklaryň dürli ugurlary baradaky sowallaryna jogap berdi, durmuş...

01-10-2021 Habarlar

«EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisiniň açylyş dabarasyna gatnaşyjylara

Hormatly dabara gatnaşyjylar! Gadyrly dostlar!

28-09-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryny döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň hormatyna guralýan dabaralaryň...

28-09-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün – 28-nji sentýabrda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu ýerde, Türkmenistanyň...

28-09-2021 Habarlar

Aşgabatda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi

Şu gün, 27-nji sentýabrda Aşgabadyň günortasynda Köpetdag şaýolunyň ugrunda bina edilen täze Döwlet münberinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Prezident Gurbanguly...

27-09-2021 Habarlar

Aşgabatda Garaşsyzlyk mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi

Şu gün, 27-nji sentýabrda Aşgabadyň günortasynda Köpetdag şaýolunyň ugrunda bina edilen täze Döwlet münberinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Prezident Gurbanguly...

25-09-2021 Habarlar

Aşgabat ýurdumyzyň esasy baýramçylygyna taýýarlanýar

Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň awtobuslary ata Watanymyzyň garaşsyzlygyny wasp edýän ýazgylar bilen bezeldi. Ak reňkli awtobuslardaky açyk gök ýa-da açyk ýaşyl reňkli ýazgylar diňe...

17-09-2021 Habarlar

Bildiriş

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy awtobuslarda sürüji bolup işlemäge isleg bildirýän “D” sürüjilik derejesi...

17-09-2021 Habarlar

Bildiriş

 “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ýurdumyzyň ähli künjeginden awtobuslary dolandyrmak üçin isleg bildirýän “D” derejeli sürüjilik şahadatnamasy...

17-09-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ŞHG-niň sammitine gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly myhman hökmünde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Täjigistan...

08-09-2021 Habarlar

Hormatly ýolagçylar!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag...