Habarlar

Türkmenawtoulaglary agentliginiň habarlary
24 Maý 2022

BILDIRIŞ 

Awtomatlaşdyrmak we sanlylaşdyrmak boýunça hyzmat bermek barada

Dowamyny oka

23 Maý 2022

Şäherara awtobus ugurlary üçin petekler ýene-de onlaýn satylýar 

Awtobus peteklerini "Awtomobil ulag hyzmaty" AGPJ-niň resmi web-saýty ýa-da Android gurluşly ykjam enjamlar üçin niýetlenen programmasy arkaly onlaýn satyn almak mümkin. 

Dowamyny oka

20 Maý 2022

BILDIRIŞ

Daşary ýurt awtoulag serişdelerini Türkmenistanyň çägine goýbermek barada

Dowamyny oka

20 Maý 2022

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

Dowamyny oka

19 Maý 2022

Aşgabat - Türkmenbaşy awtobus gatnawy açylýar

Şu ýylyň 20-nji maýyndan başlap Türkmenistanda awtobus gatnawlary bölekleýin açylar.

Dowamyny oka

17 Maý 2022

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Premýer-ministrini we XVI Ýokary Baştutanyny gutlady

17-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Malaýziýanyň Premýer-ministri Ismail Sabri Ýakoby hem-de Malaýziýanyň XVI Ýokary Baştutany Al-Sultan Abdulla Riaýatuddin Al-Mustafa Billa Şah ibn Sultan Hajy Ahmad Şah Al-Mustain Billany Türkmenistan bilen Malaýziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlady.

Dowamyny oka

16 Maý 2022

Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi

16-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmaklarynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi diýip, Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Dowamyny oka

14 Maý 2022

Şäheriçi awtobus gatnawlarynda ýol tölegini «Altyn asyr» we «Maşgala» kartlary bilen tölemek mümkinçiligi girizildi

«Türkmenawtoulaglary» agentligi şäheriçi ulaglarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak we ýolagçylara edilýän ulag hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Aşgabat şäherinde hereket edýän jemgyýetçilik ulaglarynda ýol tölegini Türkmenistanyň ähli banklarynyň «Altyn asyr» we «Maşgala» kartlary bilen tölemek mümkinçiligini ýola goýdy.

Dowamyny oka

13 Maý 2022

Aşgabat şäherinde şäheriçi awtobus gatnawlaryna Türkmenistanyň teleradio işgärleri üçin gulluk awtobuslary goşular

«Türkmenawtoulaglary» agentligi Türkmenistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky Döwlet komitetiniň işgärleri üçin täze awtobus ugurlaryny ýola goýdy.

Dowamyny oka

12 Maý 2022

Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy geçirildi

12-nji maýda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň başlykly etmeginde Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentara forumy öz işine başlady.

Dowamyny oka

10 Maý 2022

Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar

10-njy maýda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabada iş sapary bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi.

Dowamyny oka

09 Maý 2022

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gaznasynyň ady üýtgedildi

Ýurdumyzda geçirilýän halkara çäreleri ýokary derejede guramak maksady bilen, Türkmenistanda 2019-njy ýylda birinji Hazar ykdysady forumyny geçirmek bilen bagly Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň gaznasynyň ady üýtgedilip, ol Türkmenistanda halkara çäreleri geçirmegiň gaznasy diýlip atlandyryldy we onuň Düzgünnamasy tassyklandy.

Dowamyny oka

06 Maý 2022

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň depginini çaltlandyrmagy tabşyrdy

6-njy maýda geçirilen Hökümetiň mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Ç.Pürçekowa Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň gurluşygynyň depginini çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Dowamyny oka

03 Maý 2022

Türkmenistanyň Prezidenti ildeşlerimizi Oraza baýramy bilen gutlady

2-nji maýda Türkmenistanda ähli musulmanlar üçin mukaddes baýramçylyk bolan Oraza baýramy giňden bellenildi. Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny ynsanperwerligiň we hoşniýetliligiň belent ýörelgelerini özünde jemleýän baýram bilen tüýs ýürekden gutlady.

Dowamyny oka

30 Aprel 2022

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guttereşe doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Dowamyny oka

28 Aprel 2022

“Türkmenawtoulaglary” teker alýandygyny mälim edýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenawtoulaglary” agentligi ýük awtoulaglary üçin 11.00R20, 11.00R20, 12.00R20 ölçeglerdäki tekerleri satyn alýandygyny mälim edýär. 

Dowamyny oka

27 Aprel 2022

Türkmenistanyň Prezidenti halkyny Gadyr gijesi bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkyny Gadyr gijesi mynasybetli gutlady.

Dowamyny oka

25 Aprel 2022

Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti iş sapary bilen Türkmenistana geldi

24-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bir günlük iş sapary bilen Türkmenistana geldi.

Dowamyny oka

22 Aprel 2022

Maý aýynda Türkmenistanda köp sanly döwlet derejesindäki baýramçylyklar belleniler

Aýyň dowamynda Oraza baýramy, 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güniTürkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni, Türkmen halysynyň baýramy, Aşgabat şäheriniň güni we Soňky jaň dabarasy degişli medeni-köpçülik çäreleri bilen giňden dabaralandyrylar.

Dowamyny oka