Habarlar

18-03-2023 Habarlar

Aşgabatda gümrükçiler bilen intellektual eýeçiligiň obýektleri babatynda okuw geçirildi

«Schmitt&Orlov Intellectual Property» kompaniýasynyň wekilleri tarapyndan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri üçin intellektual eýeçiligiň obýektiniň hukuk goragynyň üpjün edilmeginiň...

16-03-2023 Habarlar

Halkara Nowruz güni mynasybetli täze awtobus ugry ýola goýuldy

«Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni» mynasybetli baýramçylyk günlerinde 2023-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap, 72-lik «Awtokombinat — Türkmeniň Ak öýi» ugry ýola goýulýandygyny habar berýäris.

15-03-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hususyýetçiler bilen maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ýurduň eksport mümkinçiliklerini hem-de eksport edilýän harytlaryň görnüşlerini we möçberlerini artdyrmak boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler...

13-03-2023 Habarlar

IRU Türkmenistanyň gümrük pudagynyň sanlylaşdyrylmagyny goldaýar

Awtomobil ulaglarynyň halkara Birleşigi (IRU) Türkmenistanyň gümrük pudagy üçin sanly üsthatlary ornaşdyrmakda Halkara ýol gatnawçylary türkmen birleşigine (THADA) goldaw berdi.

13-03-2023 Habarlar

«Awtomobil ulag hyzmaty sürüjilige işe çagyrýar

«D» topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejiribesi bolan sürüjiler «Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan işe kabul edilýär.

11-03-2023 Habarlar

Türkmen-özbek awtomobil ulag boýunça garyşyk toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň edara binasynda, şol Agentligiň ýolbaşçylarynyň...

11-03-2023 Habarlar

Türkmenistan arzan bahaly benzin boýunça dünýäniň öňebaryjylarynyň hatarynda

Türkmenistan dünýäde benziniň iň arzan döwletleriniň hataryndan orun aldy.

10-03-2023 Habarlar

Kataryň ilçisi «Türkmenhowaýollary» agentliginiň başlygy bilen duşuşdy

Katar döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hamad bin Raşid Hamad bin Hamad Al-Azbi Aşgabatda «Türkmenhowaýollary» agentliginiň başlygy Döwran Saburow bilen duşuşdy.

09-03-2023 Habarlar

Türkmenistan Hazar deňziniň ulag logistikasyna bagyşlanjak halkara maslahata gatnaşar

Şu ýylyň 26-27-nji aprelinde Astrahanda «Hazar sebitiniň ulag-logistikasy — 2023» atly halkara maslahat geçiriler.

06-03-2023 Habarlar

Halkara zenanlar güni mynasybetli pul sowgatlary gowşuryldy

Şu gün 6-njy martda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň edara binasynyň mejlisler zalynda Halkara zenanlar güni...

02-03-2023 Habarlar

Balkan welaýatyna 34 taksi berildi

Balkan welaýatynyň awtoulag kärhanasynyň düzümine taksi ulaglarynyň 34-si goşuldy. Bu barada türkmen metbugaty 2-nji martda habar berdi....

02-03-2023 Habarlar

Aşgabatda ýene 530 taksi hyzmat edip başlady

Aşgabat şäherinde döwrebap jemgyýetçilik ulaglarynyň nobatdaky tapgyrynda täze satyn alnan, «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglaryň ýene-de 530 sanysy ilata hyzmat etmek üçin ýola çykaryldy.

01-03-2023 Habarlar

Awtoulaglary we konteýnerleri gämiler arkaly daşamakda arzanlaşyk yglan edilýär

«Deňiz söwda floty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1-nji martdan «Berkarar» we «Bagtyýar» paromlarynda Türkmenbaşy — Baku — Türkmenbaşy ugry boýunça awtoulaglaryň daşalyşynda ýeňillikli...

01-03-2023 Habarlar

Täze taksileriň 50-si Ahal welaýatynyň çäginde ilata hyzmat eder

Ýakynda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň garamagyndaky «Ahalawtoulag» önümçilik birleşigine «Toyota Corolla» kysymly ýeňil awtoulag taksileriniň 50-si gelip gowuşdy.

01-03-2023 Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde GDA-nyň Ýolçularynyň Hökümetara Geňeşiniň başlygy kabul edildi

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew GDA-nyň Ýolçularynyň Hökümetara Geňeşiniň başlygy Buri Karimow bilen duşuşdy.

28-02-2023 Habarlar

Hazar sebitiniň ulag-logistikasyna degişli halkara forum geçiriler

26-27-nji aprelde Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinde «Hazar sebitiniň ulag-logistikasy 2023» ady bilen halkara forum geçiriler. Oňa hazarýaka döwletleriň, şeýle-de Hindistanyň ulag we logistika...

28-02-2023 Habarlar

«Demirýollary» AGPJ işgärler bölüminiň işini sanly ulgama geçirer

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti işgärler bölüminiň işini sanly ulgama geçirmek üçin potratçy seçip almak boýunça №DÝ/AGPJ-028 belgili açyk halkara bäsleşigini yglan etdi.

27-02-2023 Habarlar

«Hünärim bar — hormatym bar» atly bäsleşigiň jemleýiji tapgyry geçirildi

27-nji fewralda paýtagtymyzyň «Gülzemin» söwda-dynç alyş merkeziniň «Altyn» toý mekanynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunukasiýalar agentliginiň...

27-02-2023 Habarlar

Türkmenistanda ilkinji ýokary tizlikli demirýol şahasy Arkadag şäherinden çekiler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow geçen hepdäniň şenbe güni Arkadag şäherinde alnyp barylýan işler bilen nobatdaky tanyşlygynyň barşynda bu ýerde gurulmagy...

25-02-2023 Habarlar

Hazaryň türkmen kenaryndaky port «ýaşyl» portlaryň hataryna goşular

Geçen hepdäniň anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew hasabatynyň çäklerinde...