Habarlar

Türkmenawtoulaglary agentliginiň habarlary
24 Oktýabr 2021

Kasym-Žomart Tokaýew resmi sapary bilen Türkmenistana gelýär

Şu gün – 24-nji oktýabrda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew döwlet sapary bilen Aşgabat şäherine geldi.

Dowamyny oka

23 Oktýabr 2021

Ulag-geçelge gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça türkmen-özbek toparynyň türkmen düzümi döredildi

Hepdäniň anna güni nobatdaky hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we aragatnaşyk agentliginiň baş direktory M.Çakyýew Ulag-geçelge gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça türkmen-özbek toparynyň türkmen düzüminiň döredildigini habar berdi.

Dowamyny oka

20 Oktýabr 2021

Türkmenistanda demir ýollaryň abatlaýyş işleri alnyp barylýar

Häzirki wagtda «Türkmendemirýollary» agentligi tarapyndan Bamy — Bereket demir ýolunyň relslerini düýpli abatlamak işleri alnyp barylýar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» internet saýty habar berýär.

Dowamyny oka

20 Oktýabr 2021

Türkmenistan bilen Gazagystan döwlet serhetleri barada täze şertnama gol çekişer

Türkmenistan bilen Gazagystan döwlet serhetleri bilen bagly ikitaraplaýyn şertnama gol çekişmegi meýilleşdirýär. Bu barada Time.kz neşiri habar berdi.

Dowamyny oka

18 Oktýabr 2021

“Awtomobil Ulag Hyzmaty” AGPJ-den täze hyzmat

Aşgabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag üpjünçiligini has-da gowulandyrmak maksady bilen, “Awtomobil Ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gysgaça 0555 belgä jaň edip taksi sargamak hyzmatyny ýola goýdy. 

Dowamyny oka

17 Oktýabr 2021

Aşgabatda jemgyýetçilik tertibine kömek berýän 20 sany gözegçilik nokady gurlar

Aşgabatda jemgyýetçilik tertibine kömek berýän 20 sany gözegçilik nokady gurlar

Dowamyny oka

17 Oktýabr 2021

Berdimuhamedow Türkmenisanyň Günorta Afrikadaky ilkinji ilçisini wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Günorta Afrikadaky ilkinji ilçisini wezipä belledi

Dowamyny oka

17 Oktýabr 2021

Hormatly ýolagçylar 13-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag

Dowamyny oka

16 Oktýabr 2021

Si Szinpin hytaý-türkmen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine üns berýär

Hytaý türkmen-hytaý gatnaşyklaryny täze derejä çykarmaga taýýar

Dowamyny oka

15 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baştutanlarynyň Geňeşiniň onlaýn mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baştutanlarynyň Geňeşiniň onlaýn mejlisine gatnaşdy

Dowamyny oka

14 Oktýabr 2021

Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä, 2021-nji ýylyň 14 – 16-njy oktýabry aralygynda Hytaýyň Pekin şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahaty gibrid görnüşinde geçirilýär. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça Türkmenistanyň Prezidenti bu maslahata göni wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy.2016-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda geçirilen Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahatyň logiki dowamy bolmak bilen, nobatdaky Forum hem 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş ulgamyndaky Gün tertibiniň hem-de Howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygynyň durmuşa geçirilmeginde durnukly ulagyň derwaýyslygyny aýratyn öňe çykarýar.«Durnukly ulag ulgamy, durnukly ösüş» - mowzugy bilen geçirilýän ýokary derejeli Maslahatyň gün tertibi ulag ulgamy ýaly möhüm ugurda hyzmatdaşlyk etmegiň meseleleriniň giň toplumyny öz içine alýar.

Dowamyny oka

14 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň prezidenti BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatynda çykyş etdi

Hormatly Başlyk!Hormatly foruma gatnaşyjylar!Ilki bilen, onuň Alyhezreti, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy jenap Si Szinpine hem-de onuň Alyhezreti, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretary jenap Antoniu Guterrişe Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyň işine gatnaşmaga çakylyk üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň!Türkmenistan ulag ulgamynda ysnyşykly we giň halkara hyzmatdaşlyga berk we yzygiderli ygrarlydyr. Hut biziň ýurdumyzyň başlangyjy boýunça, BMG-niň we beýleki köp sanly hyzmatdaşlaryň goldaw bermeginde 2016-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahatyň geçirilendigini bellemek isleýärin. Onuň işiniň barşynda häzirki zaman, hakyky ýagdaýlara we isleglere laýyk gelýän hyzmatdaşlyga çemeleşmeler beýan edildi, geljegi uly meýilnamalar göz öňünde tutuldy, täze mümkinçilikler hödürlenildi, möhüm Jemleýji resminama kabul edildi.Döwlet-hususy hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde ulag ulgamynda köptaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýan Aşgabat çäresine badalga berilmegi birinji ählumumy maslahatyň möhüm ähmiýetli netijeleriniň biri boldy.Şu gün bu forumyň geçirilmeginiň zerurlygy durnukly ählumumy ösüşi üpjün etmegiň möhüm şerti hökmünde ulag meselesi boýunça giň gepleşikleriň şonda binýady goýlan däpleriniň dowamatlylygy we zerurlygy tassyklanylýar.Türkmenistan onuň yzygiderli tarapdary hem-de işjeň gatnaşyjysy bolmak bilen, syýasy derejede, ilkinji nobatda, BMG-de ençeme ýyllaryň dowamynda durnukly ulag ulgamynda möhüm ähmiýetli, çuň manyly we anyk kararnamalaryň başyny başlady.

Dowamyny oka

12 Oktýabr 2021

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentini Türkmenistana döwlet saparyna çagyrdy

Şu gün – 12-nji oktýabrda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) mejlisine gatnaşýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Bu barada akorda.kz. saýtynda habar berilýär

Dowamyny oka

12 Oktýabr 2021

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň başlygy ministrleriň Gazagystanda geçirilýän duşuşygyna gatnaşýar

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) Gazagystanda geçirilen mejlisine gatnaşýar. Bu barada akorda.kz habar berýär. Mejlisiň dowamynda gatnaşyjylar howpsuzlyk meselelerini we sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegini, şeýle hem Owganystandaky ýagdaýy, şol sanda gumanitar krizisiň öňüni almak üçin owgan halkyna kömek bermek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.

Dowamyny oka