Habarlar

30-11-2023 Habarlar

Gazagystan bilen Türkmenistan bilelikde Hytaýdan Eýrana uzaýan ütaşyr geçelgesini ösdürer

Gazagystan bilen Türkmenistan «Hytaý – Gazagystan – Türkmenistan – Eýran» geçelgesiniň bilelikde ösdürilmegi barada ylalaşdylar

30-11-2023 Habarlar

Ösüp barýan bazarlar global sowadyjy ulaglaryň ähmiýetini artdyrar

«Transport Intelligence» konsalting kompaniýasynyň hasaplamalaryna görä, 2022-nji ýylda sowadyjy logistika bazarynyň gymmaty 764,2 milliard ýewro ýetdi, Munuň özi bu görkezijiniň 2021-nji ýyl bilen...

28-11-2023 Habarlar

2024-nji ýyldan Gazagystanda ýene 1,2 müň kilometrlik ýol üçin töleg giriziler

Ýylyň başyndan bäri býudjet tölegli ýollardan 26,5 milliard teňňe aldy.

25-11-2023 Habarlar

Türkmenistan Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli geçirilen çärä gatnaşdy

Bu çärede türkmen tarapyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň orunbasary B.Annaýew wekilçilik etdi.

25-11-2023 Habarlar

Hytaý — Gyrgyzystan — Özbegistan demir ýolunyň gurluşygy 2024-nji ýylda başlanyp biler

Bu barada Gyrgyzystanyň Ministrler kabinetiniň başlygy Akylbek Žaparowyň habar berendigini «Trend» mälim edýär.

25-11-2023 Habarlar

Howa gatnawy esasynda ýükleriň daşalmagyna isleg artýar

Halkara howa gatnawy assosiasiýasynyň (IATA) maglumatlaryna görä, global raýat awiasiýasynyň ýük dolanyşygy geçen ýyl bilen deňeşdirilende sentýabr aýynda 1,9 % ýokarlandy we 20,8 milliard tonna kilometr...

20-11-2023 Habarlar

Türkmenistan we Eýran ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňelder

Paýtagtymyzda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparynyň nobatdaky mejlisinde ulag boýunça hyzmatdaşlygyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähmiýetli ugurlarynyň birine...

17-11-2023 Habarlar

Ulag geçelgelerini tertipleşdirmek üçin meýilnama düzdi

Ýewraziýanyň multimodal ugurlaryny ösdürmegiň çäginde 2025-nji ýyla çenli 874 km demir ýol elektrikleşdiriler, şeýle ýollaryň 1084 km-den ybarat bolan bölegi täze gurlar, uzynlygy 3000 km-den hem geçýän...

15-11-2023 Habarlar

Gazagystan, Russiýa, Eýran hem-de Türkmenistan Demirgazyk — Günorta geçelgesi boýunça ýol kartasyny işläp düzdiler

Munuň 2027-nji ýyla çenli HTG-niň kuwwatlylygyny 15 million tanna çenli artdyrmaga mümkinçilik berjekdigini Gazagystanyň Premýer-ministri Alihan Smailow mälim etdi

11-11-2023 Habarlar

Ýewropanyň iň uly portlarynda konteýner dolanyşygynyň derejesi pese gaçýar

Ýylyň üçünji çärýeginde Ýewropanyň iň uly konteýner porty bolan Rotterdamda konteýnerleriň ugradylmagy azaldy.