Habarlar

Düýn 17:45 Habarlar

Ýolagçy otlularynyň gatnaw tertibi täzelenýär

Türkmenistanda welaýatlaryň arasyndaky demir ýol gatnawlary gaýtadan dikeldilýär.

27-06-2022 Habarlar

BILDIRIŞ

Ulag-logistika boýunça halkara konferensiýa barada

27-06-2022 Habarlar

Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer hem-de welaýatlaryň häkimleri bilen iş maslahatyny...

27-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda...

26-06-2022 Habarlar

2023-nji ýylda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligi Aşgabatda geçiriler

26-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2023-nji ýylda Aşgabat şäherinde Medeniýet hepdeligini geçirmek barada Karara gol çekdi.

26-06-2022 Habarlar

BILDIRIŞ

Wagtlaýyn awtobus ugry barada

24-06-2022 Habarlar

Türkmenistan ýer titreme heläkçiligine uçran Owganystana ynsanperwer kömegini iberer

2022-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Mohammad Fazel Saber bilen duşuşygy geçirildi.

22-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara Gutlagy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary welaýatynda açylan Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi.

19-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary we Lebap welaýatlaryna toý saparlaryny tamamlap, Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziliniň maslahatlar zalynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme...

17-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Garabogaz köl aýlagynyň üstünden köpri gurmak barada Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň 16-njy iýunda gol çeken Karary bilen

15-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdaky resmi sapary

14-nji iýunda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady.

14-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

13-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda...

13-06-2022 Ulag dünýäsinde

Hytaý bilen Russiýanyň arasynda ilkinji awtoulag köprüsi açyldy

10-njy iýunda Russiýanyň Blagoweşensk şäheri bilen Hytaýyň Heýhe şäherlerini birleşdirýän ilkinji awtoulag köprüsiniň açylyş dabarasy boldy.

12-06-2022 Habarlar

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Türkmenistan daşary ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikelder

11-nji iýunda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi.

11-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary tamamlandy

10-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi saparyny tamamlady diýip, türkmen telewideniýesiniň «Watan» habarlar gepleşigi habar berdi.

10-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady

10-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

09-06-2022 Habarlar

IŞE KABUL EDÝÄRIS

Logistika boýunça hünärmenleri we maglumat tehnologiýalary boýunça hünärmenleri

08-06-2022 Ulag dünýäsinde

Russiýada täze ýük awtoulaglarynyň satuwy 35% pese düşüp biler

Şu ýylda Russiýanyň umumy agramy 6 tonnadan gowrak bolan täze ýük awtoulaglarynyň satuwynyň üçden birine çenli pese düşmegine garaşylýar.

07-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň we Hytaýyň daşary işler ministrleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

7-nji iýunda Nursultan şäherinde (Gazagystan) «Merkezi Aziýa – Hytaý» döwletleriniň daşary işler ministrleriniň üçünji duşuşygy geçirildi.

05-06-2022 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna barar

Indiki hepdede Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary bolar.

04-06-2022 Ulag dünýäsinde

Russiýa Federasiýasynyň ýük gatnaw pudagynda elektron resminama dolanyşygyna geçmäge gyzyklanma artýar

«Tenzor» kompaniýasynyň taslamasynyň ýolbaşçysy «Logirus» saýtyna beren interwýusynda şu ýylyň martyndan başlap, işewürleriň elektron resminamalaryň ýük gatnaw çygrynda giňeldilmegine bolan...