Kadalaşdyryjy hukuk namalar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ K A R A R Y № 257

«Türkmenistanyň gümrük serhedinde döwlet edaralarynyň işini tertipleşdirmek we daşary ýurt döwletleriniň awtoulag serişdeleriniň eýelerinden alynýan ýygymlaryň hem-de tölegleriň ýeke-täk möçberlerini bellemek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2000-nji ýylyň 7-nji iýulynda çykaran 4746-njy kararyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda
(0.16MB)

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2022-nji ýylyň 28-nji iýulynda çykaran 52-iş belgili B U Ý R U G Y

Awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň, ýapylmagynyň tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijini hem-de Awtobus ugurlarynyň pasportlarynyň nusgalaryny tassyklamak hakynda
(0.05MB)

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda çykaran 9-iş belgili BUÝRUGY

Sürüjilere sürüjiniň hünär derejesini bermegiň, ony peseltmegiň we ondan mahrum etmegiň hem-de sürüjileriň aýlyk zähmet haklaryna sürüjiniň hünär derejesi üçin goşmaça hak tölemegiň Tertibini we Sürüjiniň hünär derejesi hakyndaky şahadatnamanyň nusgasyny tassyklamak hakynda
(0.33MB)

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 2582

Awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň, ýapylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda
(0.14MB)

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 2434

Awtoulag serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada
(0.19MB)

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

Awtomobil ulagy hakynda
(0.23MB)

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 14681

Ýükleri awtoulagda daşamagyň düzgünlerini tassyklamak hakynda
(0.19MB)

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY № 14384

Ýolagçylary we goşlary awtoulagda daşamagyň düzgünlerini tassyklamak hakynda
(0.22MB)