«Nowruz ýaýlasyna» 75-nji «Awtokombinat – Nowruz ýaýlasy» we 82-nji «Wokzal – Nowruz ýaýlasy» ugurlar

Hormatly paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary!

 

«Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda dabaraly bellenip geçilýän, Milli bahar baýramy mynasybetli, ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň has-da ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň           17-24-nji marty aralygynda, paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Nowruz ýaýlasyna» 75-nji «Awtokombinat – Nowruz ýaýlasy» we 82-nji «Wokzal – Nowruz ýaýlasy» ugurlary boýunça awtobus gatnawlarynyň ýola goýulýandygy     hem-de gije-gündiziň dowamynda ýeňil taksi hyzmatlarynyň ýerine ýetirilýändigi barada habar berýär.

 Habarlaşmak üçin telefon belgiler:

28-58-15, 28-60-30, 76-00-04, 76-12-65 (awtobuslar boýunça)    

76-05-01, 76-05-02, 76-05-03 (ýeňil taksi awtoulaglar boýunça).