Hormatly ýolagçylar 42-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 42-nji “Gurtly – “Oguzkent” myhmanhanasy” üýtgedilen ugur boýunça gatnaýan awtobusy Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

  • 42-nji “Gurtly – Kardiologiýa  merkezi” ugur boýunça awtobus “Gurtly” belleniş nokadyndan ugraýar – Ruhabat köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – Taslama köçe – Görogly köçe – Agzybirlik köçe – Arçabil şaýoly – Çandybil şaýolyndan yzyna aýlanyp, Arçabil şaýoly, 1970-nji köçe bilen hereket edip, “Kardiologiýa merkezinden” aýlanyp yzyna, 1970-nji köçe – Arçabil şaýolyndan aýlanyp yzyna – Bitarap Türkmenistan şaýoly – A.Nyýazow şaýoly – Görogly köçe – Taslama köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – Ruhabat köçe bilen hereket edip, “Gurtly” belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91