Hormatly ýolagçylar 84-nji ugur boýunça bildiriş!

“Türkmenawtolaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 84-nji “Gurtly – “Oguzkent” myhmanhanasy” üýtgedilen ugur boýunça gatnaýan awtobusy Siziň dykgatyňyza ýetirýär.  

  • 84-nji “Gurtly – “Oguzkent”myhmanhanasy” ugur boýunça awtobus “Gurtly” belleniş nokadyndan ugraýar   Ruhabat köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – Taslama köçe – Görogly köçe – A.Nyýazow şaýoly – Bitarap Türkmenistan şaýoly bilen hereket edip, “Oguzkent” myhmanhanasyna barýar hem-de Bitarap Türkmenistan şaýoly – Görogly köçe – Taslama köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – Ruhabat köçe bilen hereket edip, “Gurtly” belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler : 44-33-90, 44-33-91