2020-nji ýylyň 7-nji noýabryndan

41-nji «Awtokombinat – Kardiologiýa ylmy kliniki merkezi», 54-nji «Wokzal – Bagyr» we 79-njy «Parahat – Kardiologiýa ylmy kliniki merkezi»

«Türkmenawtoulaglary» agentligi, ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň 7-nji noýabryndan 41-nji «Awtokombinat – Kardiologiýa ylmy kliniki merkezi», 54-nji «Wokzal – Bagyr» we 79-njy «Parahat – Kardiologiýa ylmy kliniki merkezi» täze awtobus ugurlarynyň açylýandygyny Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

  •  41-nji «Awtokombinat – Kardiologiýa ylmy kliniki merkez» ugry boýunça awtobus «Awtokombinat» belleniş nokadyndan ugraýar we A.Nyýazow şaýoly – S.Myradowa köçe – Galkynyş köçe – A.Garlyýew köçe – Görogly köçe – A.Nyýazow şaýoly – Seýdi köçe – Tähran köçe – Mollanepes köçe – H.Derýaýew köçe bilen hereket edip, Kardiologiýa ylmy kliniki merkezine barýar hem-de yzyna Kardiologiýa ylmy kliniki merkezinden ugraýar we Görogly köçe – A.Garlyýew köçe – Galkynyş köçe – S.Myradowa köçe – A.Nyýazow şaýoly bilen hereket edip, «Awtokombinat» belleniş nokadyna gelýär.
  • 54-nji «Wokzal – Bagyr» ugry boýunça awtobus «Wokzal» belleniş nokadyndan ugraýar we Kemine köçe – Türkmenbaşy şaýoly – Magtymguly şaýoly – A.Annaýew köçe – Görogly köçe – Güneş köçe – A.Ataýew köçe – Parahat köçe – A.Jallyýew köçe – Ýeňiş köçe – G.Öwezow köçe bilen hereket edip, Bagyr ýaşaýyş toplumyna barýar hem-de yzyna Bagyr ýaşaýyş toplumyndan ugraýar we G.Öwezow köçe – A.Jallyýew köçe – Parahat köçe – Görogly köçe – A.Annaýew köçe – Magtymguly şaýoly – Türkmenbaşy şaýoly bilen hereket edip, «Wokzal» belleniş nokadyna gelýär.
  •  79-njy «Parahat – Kardiologiýa ylmy kliniki merkezi» ugry boýunça awtobus «Parahat» belleniş nokadyndan ugraýar we A.Garlyýew köçe – 10 ýyl Abadançylyk köçe – B.Annanow köçe – Oguzhan köçe – N.Andalyp köçe – Görogly köçe – A.Nyýazow şaýoly – Seýdi köçe – Tähran köçe – Mollanepes köçe – H.Derýaýew köçe bilen hereket edip, Kardiologiýa ylmy kliniki merkezine barýar hem-de yzyna Kardiologiýa ylmy kliniki merkezinden ugraýar we Görogly köçe – N.Andalyp köçe Oguzhan köçe – B.Annanow köçe – 10 ýyl Abadançylyk köçe – A.Garlyýew köçe bilen hereket edip, «Parahat» belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 44-33-91