Hormatly ýolagçylar!

15-nji «Parahat – Gurtly»

«Türkmenawtoulaglary» agentligi, ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen,  2020-nji ýylyň 15-nji sentýabryndan 15-nji «Parahat – Gurtly» ugur boýunça gatnaýan awtobuslaryň hereket edýän ugurlaryna üýtgetmeleriň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

  • 15-nji «Parahat – Gurtly» ugur boýunça awtobus «Parahat» belleniş nokadyndan ugraýar hem-de A.Garlyýew köçe – 10 ýyl Abadançylyk köçe – B.Annanow köçe – Ý.Emre köçe  – S.Türkmenbaşy şaýoly – Oguzhan köçe  – Bitarap Türkmenistan şaýoly – Galkynyş köçe – A.Nowaýy köçe – Magtymguly şaýoly – Tähran köçe – Görogly köçe – Taslama köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – Ruhabat köçe bilen hereket edip, «Gurtly» belleniş nokadyna barýar we yzyna «Gurtly» belleniş nokadyndan ugraýar hem-de Ruhabat köçe – Gurbansoltan eje şaýoly – Taslama köçe – Görogly köçe – Tähran köçe – Magtymguly şaýoly  A.Nyýazow şaýoly – Görogly köçe – A.Nowaýy köçe – Galkynyş köçe – Bitarap Türkmenistan şaýoly – Oguz han köçe – Atatürk köçe – 10 ýyl abadançylyk köçe – S.Türkmenbaşy şaýoly – Ý.Emre köçe – B. Annanow köçe – 10 ýyl Abadançylyk köçe – A.Garlyýew köçe bilen hereket edip, «Parahat» belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler: 28-60-30, 28-58-13